Struktur og undervisningsform

Kombineret Ungdomsuddannelse består af fire dele, som varer 20 uger. Indholdet af uddannelsen varierer, så den er tilpasset de enkelte temaer. På alle linjer skal eleven inden for temaet modtage undervisning i KUU-fagene arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære. Undervisningen vil som oftest tage udgangspunkt i de projekter, som eleven laver på uddannelsen.

For at gennemføre Kombineret Ungdomsuddannelse skal eleven følge og afslutte to fag på D-nivau ligesom eleven skal gennemføre erhervstræning på uddannelsens forskellige dele. Derudover skal eleven under hele uddannelsen dokumentere hvad han eller hun lærer og laver i sin personlige arbejdsportfolio (tekst, billeder, film osv.). Når eleven afslutter sin uddannelse, skal eleven til afsluttende prøve i sin arbejdsportfolio.

> Se oversigt over moduler

Undervisningsform

Uddannelsen bygger på en ’hands on’-tilgang, som planlægges ud fra et hensyn til den enkelte elevs situation og behov. Der vil i uddannelsen være fokus på at opbygge dialog og dynamik mellem eleverne, og der vil blandt andet være sidemandsoplæring, videndeling og feedback øvelser.

Et bærende element i forløbene er elevernes personlige og sociale udvikling. Uddannelsen skal styrke de kompetencer, der er nødvendige for at kunne indgå på en arbejdsplads og i et videre uddannelsesforløb. Der tages afsæt i institutionernes erfaring med løft af og trivsel for unge med personlige udfordringer. Faget samarbejdslære vil blive integreret i alle uddannelsesdele.

Vi flytter undervisningen ud af klasselokalet, så ofte vi kan, så de unge får mulighed for, at afprøve deres færdigheder uden for skolen, ved at indgå i arbejdsfællesskaber med andre mennesker og institutioner.