Studie- og ordensregler

På Kombineret Ungdomsuddannelse Hovedstaden-Bornholm har vi et mål om, at alle elever skal have et rart og godt uddannelsesforløb. For at kunne gennemføre uddannelsen skal eleven have deltaget aktivt i erhvervstræning, undervisning og øvrige aktiviteter.

På de enkelte værtsskoler følges fælles fraværs- og ordensregler. Fraværsreglerne har som formål at støtte en positiv uddannelsesaktivitet på skolen samt at bidrage til et godt undervisnings- og læringsmiljø.

Studie- og ordensregler for KUU Hovedstaden-Bornholm

Elever på KUU Hovedstaden-Bornholm mødes af disse studie- og ordenregler:

 • Du skal møde til undervisningen
 • Du skal deltage aktivt i undervisningen
 • Alt fravær registreres som lovligt eller ulovligt fravær
 • Hvis du når 10 % fravær, vil du blive indkaldt til en samtale
 • Hvis fraværet fortsætter, vil du blive udmeldt
 • Sygemeldinger meldes til din kontaktperson om morgenen
 • Hærværk er ikke tilladt
 • Alkohol, hash og andre rusmidler er ikke tilladt på skolens område
 • Du må ikke være påvirket af rusmidler på skolen
 • Hvis studie- og ordensregler overtrædes, kan det medføre udmeldelse og evt. bortvisning
 • Du skal overholde den enkelte værtsskoles regler.

Registrering af fravær

På KUU Hovedstaden-Bornholm er der mødepligt og krav om aktiv deltagelse i al undervisning og andre aktiviteter, som skolerne afholder i skoletiden. I hver time registreres fremmøde/fravær.

Med regelmæssige mellemrum beregnes antallet af afholdte timer samt den enkeltes fraværstimer. Eleven bliver løbende orienteret om sin tilstedeværelsesprocent, hvis den er årsag til bekymring.

Elevens fravær kan have konsekvenser for, om eleven kan modtage SU. For at modtage SU skal eleven være studieaktiv.

Fritagelse og sygdom

Elever kan i særlige tilfælde opnå tilladelse til fravær. Eleven skal i sådanne tilfælde ansøge kontaktlæreren herom. Der kan tages højde for fravær i følgende tilfælde:

 • Længerevarende sygdom
 • Ved deltagelse i ekskursion, studierejse, skoleidrætsstævne eller lignende
 • Ved borgerligt ombud.

Ved sygdom skal eleven kontakte kontaktlæreren senest en halv time efter mødetidspunktet. Registrering ved sygdom aftales nærmere med hjemstedsskolen.

Fremmødte elever, der på grund af et handicap, funktionsvanskeligheder eller lignende ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag, kan anmode skolens ledelse om fritagelse for dele af undervisningen. Eleven vil i sådanne tilfælde normalt blive afkrævet en lægeerklæring og må selv afholde udgiften hertil. Hjemstedskolen griber ind over for fravær.

Mundtlig advarsel

I tilfælde af fraværsproblemer gives normalt først en mundtlig advarsel, altså en påmindelse om at bringe fraværet ned. Den mundtlige advarsel gives af elevens kontaktperson. Er eleven under 18 år orienteres forældrene herom.

Skriftlig advarsel

En skriftlig advarsel er en kraftig henstilling om at bringe fraværet ned. Denne advarsel gives ud fra en objektiv registrering af forsømmelserne, dvs. at der i denne fase ikke tages hensyn til særlige forhold som sygdom og andre forhold. Advarslen gives i forbindelse med en samtale med værtsskolens ledelse eller kontaktpersonen og skal underskrives af eleven. Såfremt eleven ikke opfylder aftaler, kan eleven udmeldes af uddannelsen.